بهترین بازی های اندروید ۱۳۵ بازی که حتما باید تجربه کنید – تکنولایف

CAI نامیده میشود اگر چه CAI مفهوم جدیدی نیست و ریشههای آن حداقل به 40 سال پیش که ماشینهای آموزشی نامیده میشد برمیگردد، ولی همزمان با پیشرفت و تحول سایر جنبههای کامپیوتر و روشهای استفاده از آن، این مفهوم نیز سیر تحولی خود را پیموده است. احدیان، محمد، رمضانی، عمران و محمدی، داود (1378)، مقدمات تکنولوژی آموزشی (بخش روشهای نوین تدریس)، تهران: نشر بعثت. از محاسن دیگر استفاده از رایانه در آموزش، میتوان به سرگرم نمودن فراگیر، به عنوان معلمی بردبار ولی با قابلیت انعطاف محدود، امن بودن فراگیر، هزینه های کمتر نسبت به حوادث واقعی زندگی، حداکثر استفاده برای یادگیری و قابلیت آن در ارتباط از راه دور را نام برد (احدیان و همکاران، 1378 (از جمله ایرادهای وارد به استفاده از رایانه در آموزش میتوان به عدم توانایی آن در برقراری روابط انسانی و عاطفی، گران بودن تجهیزات و غیر واقعی بودن شبیهسازیها اشاره کرد (بیاتی، 1376). نفوذ گونهای از آموزش دو سویه یا متعامل به کلاسهای درس در کشورهای پیشرفته باعث شده است که رابطه معلم و شاگرد از اساس دگرگون شود و معلمان به جای ایفای نقش یک معلم کاملاً آگاه، در نقش یک راهنما ظاهر شوند.

از آن جا که یادگیری به کمک رایانه مستلزم داشتن پیش زمینه درباره چگونگی کار با رایانه، آَشنایی با محیط word و استفاده از امکانات آن، نحوه ارایه مطالب با استفاده از power point، چگونگی کار با اینترنت و نرمافزارهای مختلف و نحوه ارسال پست الکترونیکی و چندین مهارت دیگر فناورانه ارتباطی میباشد، لذا پنج جلسه به آموزش گروه آزمایش دراین زمینهها اختصاص یافت و سپس به آموزش زبانانگلیسی پرداخته شد. تحقیق روی دانشآموزان کلاس سوم در آزمایشگاه کامپیوتر انجام شد. نتایج نشان داد دانشآموزانی که به کمک رایانه آموزش دیده بودند در مقایسه با گروهی که به کمک سنتی اموزش دیده بودند یادگیری بهتری داشتند.

نتایج یافتههای پژوهش حاضر همسو با یافتههای پژوهش بهرنگی و اسدی (1387) و کولی، کرادور و وانگل و یافتههای پژوهش بشیری و عطاران است. کولی، کرادور و وانگل خاطر نشان کردند که فناوری میتواند برای ازمیان برداشتن فرصتهای نابرابر دانشآموزان باپیش زمینههای تحصیلی گوناگون به آنان امکان بدهد تا از گنجینه اطلاعات موجود در شبکه اینترنت بطور مساوی به مساوی بهرهمند شوند( نقل از صیف و بیرانوند، 1388). نتایج یافتههای پژوهش بشیری و عطاران (1386)، نشان داد، بهرهگیری از رایانه در افزایش یادگیری دانشآموزان افزایش تعامل آنان با یکدیگر و تقویت روحیه انجام دادن کارگروهی در آنان تأثیر معنیداری دارد.

نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال پنجم، شماره1، ص35. در پژوهشی که بهرنگی و اسدی (1387) انجام دادند به این نتیجه رسیدند که استفاده از نرمافزار مولتی مدیا بیلدر باعث افزایش مهارت جملهسازی وگرامر در زبانانگلیسی دانشآموزان مورد مطالعه گردیدکه نوید مدلل موفقیت در تعمیم کاربرد این ترکیب مشخص تکنولوژی آموزش، الگوی تدریس در زبانانگلیسی و نیز تعمیم کاربرد نرمافزارهای مفید دیگر و الگوهای تدریس را میدهد. این کیس ها به دلیل میزان پردازش بالا در واحد زمان ، از سیستم های خنک کننده پیشرفته تری نسبت به فن های مرسوم نیز استفاده می کنند ؛ اما فن های خنک کننده همچنان به قوت خود باقی اند و اتفاقا بخشی از جذابیت ظاهری این کیس ها به استفاده از نورهای رنگارنگ در ساختار آنهاست .

اگر پورت مشکل پیدا کند، صدا یا تصویر از سایر دستگاهها، کیس کامپیوتر یا گیرندهها به مانیتور انتقال پیدا نمیکند. رفته رفته کامپیوترهای قابل حمل (لپ تاپ ها) نیز راه خود را به زندگی افراد باز کردند ، اما کامپیوترهای رومیزی نیز با محبوبیتی قابل توجه به حضور خود ادامه دادند ؛ شاید برای شما سوال پیش بیاید که چگونه کیس های استوک از میدان رقابت خارج نشدند ؟ لذا این وظیفه مدیر و کارشناس پایگاه داده بانک است که دسترسی افراد را کنترل کرده و طوری سیستم را طراحی کرده باشد که هر فرد تنها بتواند به اطلاعات حساب خود و یا در حد سطح دسترسی مجازش، به اطلاعات و داده های دیگر دست یابد.

یک سری نرمافزارها هستند که کارهای عمومی انجام میدهند و برای همه افراد کارایی دارد و قابلاستفاده است. خوشة سوم با نام مشتریان دور شامل مشتریانی است که توجهی به بازاریابی علّی و خرید علّی ندارند یا این توجه در حد بسیار پایینی است. پژوهش حاضر مانند بیشتر پژوهشهای انجام شده، محدودیتهایی داشت که به برخی از آنها اشاره میشود : از عمدهترین محدودیتهای این پژوهش میتوان به نبودن نرمافزار و بسته آموزشی حرفهای مناسب از متون کتاب درسی در اختیار محقق نام برد که در نتیجه محقق خود نرمافزار را تهیه نموده است. تعدادی از صاحبنظران، هر نوع استفاده آموزشی از کامپیوتر را که در آن، کامپیوتر به عنوان ابزاری کمکی برای آموزش مورد استفاده قرار میگیرد، تحت عنوان CAI مینامند، در حالی که بعضی دقیقتر به این مفهوم مینگرند و طراحی دقیق آموزش به کمک کامپیوتر و عوامل وابسته به آن را مد نظر قرار میدهند در این صورت است که یک برنامه CAI خوب طراحی شده، میتواند به یادگیرنده درباره موضوعات درسی آگاهی دهد، تمرینات و تجارب کافی در اختیار فراگیر قرار دهد مرور مهارت­های لازم که برای موفقیت دانشآموزان در درس جدید نیاز است را امکانپذیر سازد، باز خورد مناسب ارایه دهد و پیشرفت فراگیر را بطور مداوم ارزشیابی کند یکی از کاربردهای کامپیوتر نقش مهم آن در آموزش است که از نقاط ضعف نیروی انسانی مانند خستگی، فراموشی و سایر عللی که باعث افت بازده آموزش میشود مبرا هستند و با دقت، سرعت و ویژگیهای منحصر به خود میتوانند نقش مهمی در آموزش و یادگیری ایفا نمایند (سعادتمند و همکاران، 1381). هنگام استفاده از کامپیوتر و یادگیری از طریق نرمافزار آموزشی، توجه فراگیران به جای تختة کلاس، معلم و دیگر همکلاسیها جلب صفحه کاری خود میشود و همین امر سبب تمرکز، تفکر و در نهایت عکسالعمل بهتر و سریعتر آنان میشود (بهرنگی و اسدی، 1387). شبیهسازی جالبترین نوع یادگیری توسط رایانه بوده و به فراگیر اجازه میدهد که نقش مهمی در شبیهسازی موقعیتها و شرایط ایفا نماید.

این کامپیوترها در پیکربندی و برندهای مختلف مانند دل، اچ پی و لنوو به فروش میرسند که شما با توجه به نیاز خود میتوانید آنها را خریداری کنید. نتایج پژوهشی که عباسی و همکارانش، انجام دادند به این نتیجه رسیدند که سطح متوسط از مشکلات یاددهی یادگیری درس زبانانگلیسی در دورة متوسطه است. نتایج حاکی از اثربخشی مثبت نرمافزارهای چند رسانهای در تدریس دروس فنی فراگیران بود. علوی، محمد (1383)، نقش دانش گرامر و واژگان در تست خواندن و درک مطلب، نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان، شماره17، ص ص114-93. فاضلیان، پورنداخت و سعادتمند، محسن (1383)، بررسی تأثیر آموزش به کمک رایانه (CAI) در مقایسه با روش آموزش سنتی بر یادگیری زبانانگلیسی سال اول دبیرستان، نشریه زبان و ادبیات «رشد آموزش زبان»، شماره72، ص7.

همان طور که بحث شد فرضیه شماره یک تحقیق در این بخش مورد تأیید قرار گرفت و این بدین معنی است که به طور کلی بر اساس یافتههای این پژوهش آموزش به کمک رایانه در یادگیری مهارت دستور و ساختار جملات زبان انگلیسی مؤثر است. به منظور گردآوری دادهها از آزمون پیشرفت تحصیلی معلم ساخته به صورت پیشآزمون و پسآزمون و بسته آموزشی زبان انگلیسی استفاده شد. در ادامه راجع به مزایا و معایب این نوع ترجمه صحبت می کنیم و خواهیم گفت که چرا مجموعه ترجمر از این نوع ترجمه استفاده نمی کنند. بر اساس اطلاعات این جدول ملاحظه میشود در هر 4مهارت سطح معنیداری از 05/0بالاتر است.

همه ما هر روزه با دنیای وب سر و کار داریم، وب سایت های مختلف که بر روی کامپیوتر ها و سرورهای مختلف قرار دارند، نوعی سیستم توزیع شده حساب می شوند. هر CPU در یک زمان فقط میتواند یک پردازش را انجام دهد. ماوس ها در انواع مختلفی وجود دارند. انواع مختلفی از درگاه ها وجود دارد، ابتدا توصیه می شود نوع درگاه رایانه خود را مشخص کنید. فرضیه دوم مبنی بر تأثیر آموزش به کمک رایانه در یادگیری مهارت نوشتاری زبان انگلیسی تأیید شد. گروه مورد بررسی، دانشآموزان رشته معماری بودند و از ابزارهای شبیهساز درکلاس درس استفاده شد که نتایج آن حاکی از تأثیر مطلوب این نرمافزارها در یادگیری دروس بود.

این مشتریان تا زمانی که به WAN ایجاد شده دسترسی داشته باشند میتوانند از شبکه برای رله و ذخیره داده یا ارتباط با سایر کاربران، صرف نظر از موقعیت مکانی آنها، استفاده کنند. مدرسان میتوانند از طریق آموزش به کمک رایانه با ترکیب متن، تصاویر دیداری و صوت برای ارایه و آموزش لغات، موجب یادگیری و تعریف واقعی و عینی لغات شده و یادسپاری و یادآوری لغات را افزایش دهند.

نتایج فرضیه شماره چهار نشان داد که میانگین نمرات دانشآموزان در یادگیری لغات و اصطلاحات زبانانگلیسی در گروهی که به کمک رایانه آموزش دیده بودند بالاتر از میانگین نمرات دانشآموزانی است که به سنتی آموزش دیدهاند. نتایج نشان داد که دانشآموزانی که درس علوم را با روش ساخت چند رسانهای در کلاس درس آموزش دیدهاند در مقایسه با دانشآموزانی که با روش سنتی آموزش دیدهاند، یادگیری بهتر و عمیقتری داشته اند. در بازی Reigns: Her Majesty نقش ملکه ای را بر عهده دارید که می بایست با تصمیم ها و واکنش های خودش، پادشاه را در اداره سرزمین و حکم رانی کمک کند.

دیدگاهتان را بنویسید