1.2) آنافیلاکسی (شوک آلرژی) چیست ؟

در تبیین این یافته میتوان گفت، با توجه به اینکه در آموزش به کمک رایانه دانشآموزان به صورت یک گیرنده منفعل عمل نمیکنند، بلکه مشتاقانه با راهنمایی معلم به نقاط ضعف و قوت خود پی میبرند و همین باعث تعیین مسیر یادگیری می گردد، لذا یادگیری مهارتها به ویژه مهارت درک مطلب به آسانی صورت میگیرد. در این وضعیت، دانش پژوه دیگر به صورت یک گیرنده منفعل عمل نمیکند بلکه مشتاقانه با راهنمایی معلم و با توجه به نقاط ضعف و قوت خویش مسیر یادگیری را تعیین میکند البته بسته به شرایط سنی و ذهنی فراگیر میتوان مسئولیت بیشتر یا کمتری از معلم خواست.

نتایج فرضیه شماره چهار نشان داد که میانگین نمرات دانشآموزان در یادگیری لغات و اصطلاحات زبانانگلیسی در گروهی که به کمک رایانه آموزش دیده بودند بالاتر از میانگین نمرات دانشآموزانی است که به سنتی آموزش دیدهاند. به این ترتیب این آموزش که به کمک رایانه صورت گرفت به مدت ده هفته ادامه یافت و در پایان آزمون پیشرفت تحصیلی دیگری از چهار درس آخر کتاب انگلیسی دوم متوسطه که به تأیید استادان زبانانگلیسی رسیده بود به صورت پسآزمون به عمل آمد. نتیجه میشود آموزش به کمک رایانه در یادگیری مهارت نوشتاری زبان انگلیسی مؤثر بوده است. نتیجه میشود آموزش به کمک رایانه در یادگیری مهارت درک مطلب زبان انگلیسی مؤثر بوده است.

نتایج یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که آموزش به کمک رایانه بر یادگیری زبانانگلیسی (دستور و ساختار جملات، مهارتهای نوشتاری، درک مطلب و لغات و اصطلاحات) مؤثر است. فرضیه 1: آموزش به کمک رایانه( CAI) در یادگیری دستور و ساختار جملات زبانانگلیسی مؤثر است. در پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش به کمک رایانه در مقایسه با روش آموزش سنتی بر یادگیری زبان انگلیسی از جنبههای دستور و ساختار جملات، مهارتهای نوشتاری، درک مطلب و لغات و اصطلاحات مورد بحث قرار میگیرد. کرمی و عطاران(1385) تأثیر ساخت چند رسانهای توسط دانشآموزان بر میزان یادگیری آنها را بررسی کردند. ، در سال 2000 تحقیقی انجام داد که این پژوهش برای یادگیری زبانانگلیسی با به کارگیری رایانه برای کسانی بود که این زبان، زبان مادری آنها نیست، و نسبت به کسانی که زبان مادریشان انگلیسی است مهارتهای کمی دارند.

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش به کمک رایانه (CAI) در مقایسه با آموزش سنتی بر یادگیری زبانانگلیسی سال دوم دبیرستانها میباشد. در پژوهشی دیگر کرمی و عطاران (1385)تأثیر ساخت چند رسانهای توسط دانشآموزان به میزان یادگیری آنها را بررسی کردند. بررسی میانگین نمرات گروه­های آزمایش و کنترل در جدول (2) نشان می­دهد که بازتوانی شناختی موجب افزایش ظرفیت حافظه کاری در کل و حافظه کاری دیداری و حافظه کاری شنیداری، شده است. 4. رسانهها با توجه به اینکه سبکهای یادگیری زبانآموزان متفاوت است، نیازهای شنیداری، دیداری فرد به فرد آنها را برآورده میکنند. در این پژوهش فرضیه سوم یعنی تأثیر آموزش به کمک رایانه بر یادگیری درک مطلب تأیید شد.

از آن جا که یادگیری به کمک رایانه مستلزم داشتن پیش زمینه درباره چگونگی کار با رایانه، آَشنایی با محیط word و استفاده از امکانات آن، نحوه ارایه مطالب با استفاده از power point، چگونگی کار با اینترنت و نرمافزارهای مختلف و نحوه ارسال پست الکترونیکی و چندین مهارت دیگر فناورانه ارتباطی میباشد، لذا پنج جلسه به آموزش گروه آزمایش دراین زمینهها اختصاص یافت و سپس به آموزش زبانانگلیسی پرداخته شد. زبان آموز با استفاده از رایانه میتواند املاء صحیح کلمات را با کلیک کردن روی تصاویر بیاموزد و در صورت نیاز چندین بار آن را تکرار نماید ولی این امر در کلاسهای سنتی امکانپذیر نیست.

اینکه چه سخت افزاری رای سرور انتخاب کنیم و چه نرم افزار و سیستم عاملی روی آن نصب کنیم، به نیازهای ما بستگی دارد. کارتهای بازی در مجموعه به سه دسته یونیت، قهرمان و طلسم تقسیم میشود که هر کدام توانایی مختص به خود را دارد. 2000) که نشان داد توانایی تشخیص مترادف و تضادها و کلمات مرکب کسانی که از طریق رایانه آموزش دیدهاند، به صورت معنیدار افزایش یافت، همخوانی دارد و همچنین با بهرنگی و اسدی (1387) که به این نتیجه رسیدند که کاربرد نرمافزار باعث افزایش دایره واژگان زبانانگلیسی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل گردید همسو میباشد.

لذا نتایج یافتههای پژوهش همسو با یافتههای بهرنگی و اسدی (1387)جعفری کوخالو و حمیدی (1388) فتسکو و مک کلر (2005) است. نتایج یافتههای پژوهش حاضر همسو با یافتههای پژوهش بهرنگی و اسدی (1387) و کولی، کرادور و وانگل و یافتههای پژوهش بشیری و عطاران است. با همان وضعیت به حرکت خود ادامه دهید، همانطور که گفته شد در این حالت کامپیوتر سفری بر اساس سطح بنزین داخل باک، سرعت خودرو و میزان باری که بر روی موتور وجود دارد، تجزیه و تحلیل اولیه را انجام داده و پس از مسافت کوتاهی، اولین اطلاعات را نمایش می دهد، چنانچه تمام شرایطی که اعلام شد را رعایت کرده باشید، عددی که بر روی صفحه نشان داده می شود با خودرو رنو تندر 90 و یا رنو ساندرو بین 5.0 الی 6.0 خواهد بود که نشان می دهد خودرو از زمان Reset کردن کامپیوتر سفری، مصرف سوخت متوسطی در این حدود داشته است.

عملکرد این روش به این صورت است که ابتدا جملات در زبان مبدا به روش های مختلفی پارس می شوند و پس از تشکیل پارس یحتمل ترین ترجمه انتخاب می شود. 2005) در مورد مقابله آموزش به کمک رایانه و به روش سنتی حاکی از عدم تفاوت معنیدار بین گروه آموزش و کنترل بود، نا همسو است. میتوان اطلاعات را ایمن کرد اما به پرسنل آموزش دیده و ابزارهای امنیتی بالا نیاز است. در یک جمعبندی کلّی و نهایی میتوان نتیجه تحقیق را با پشتوانه پژوهشهای قبلی به این صورت بیان کرد که پیشرفت و یادگیری فراگیران در زبان انگلیسی به موازات کاربرد رایانه و نرمافزارهای آموزشی به مراتب بهتر و بیشتر از روش سنتی بوده است.

در ضمن ابزارهای اندازهگیری یادگیری بصورت محقق ساخته میباشند. پژوهش حاضر مانند بیشتر پژوهشهای انجام شده، محدودیتهایی داشت که به برخی از آنها اشاره میشود : از عمدهترین محدودیتهای این پژوهش میتوان به نبودن نرمافزار و بسته آموزشی حرفهای مناسب از متون کتاب درسی در اختیار محقق نام برد که در نتیجه محقق خود نرمافزار را تهیه نموده است. یکی دیگر از محدودیتهای این پژوهش عدم کنترل برخی از متغیرهای مزاحم در طول آموزش و همچنین عدم تمایل برخی از دانشآموزان به انجام تکالیف با رایانه بود که با تشویق محقق نهایتاً تکالیف را انجام دادند.

در تبیین این یافته میتوان گفت با توجه به اینکه در آموزش زبانانگلیسی به کمک رایانه معلمان به جای ایفای نقش یک معلم کاملاً آگاه در نقش یک راهنما ظاهر میشوند. با توجه به اینکه خطوط همبستگی یکدیگر را قطع ننموده اند، این­گونه نتیجه گرفته میشود که مفروضه همگنی ضرایب رگرسیون برقرار است. نشانههایی مانند تاریک شدن قسمتی از مانیتور، نمایش نقاط تیره یا روشن روی مانیتور، قطع شدن ناگهانی تصویر، تیره یا کم نور شدن مانیتور و … اغلب با فشار دادن کلید Delete یا F۲ روی کی بورد این کار انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید